Print Page | Close Window

vergunningsvrij binnen omgevingsvergunning

Printed From: Omgevingsweb
Category: Omgevingsrecht, Wabo, Wro, enz.
Forum Name: Bestemmingsplannen, Wro, afwijkingsprocedures
Forum Description: Vragen over bestemmingsplannen, ontheffingen, Bro, projectbesluiten, e.d.
URL: http://forum.omgevingsweb.nl/forum_posts.asp?TID=2473
Printed Date: 06 December 2019 at 07:55
Software Version: Web Wiz Forums 11.03 - http://www.webwizforums.com


Topic: vergunningsvrij binnen omgevingsvergunning
Posted By: dvdruit
Subject: vergunningsvrij binnen omgevingsvergunning
Date Posted: 02 Februari 2017 at 14:54
Beste….. ik heb een schoolwoning met wat grond gekocht van de gemeente. Hier heeft de gemeente ongeveer een half jaar geleden een omgevingsvergunning op afgegeven zodat het voor wonen in gebruik genomen mag worden. Het is de bedoeling om de schoolwoning om te bouwen naar een woning en de grond die erbij hoort voor bestemming wonen te gaan gebruiken.
Op dit erf staat nu een schuur die voor de overdracht wordt platgegooid door de gemeente omdat die over de erfafscheiding staat. In ons gesprek met team Vergunningen bleek dat we voor het bouwen van een nieuwe schuur niet vergunningsvrij kunnen bouwen en zelfs kosten voor een afwijkingsprocedure + leges moeten betalen omdat het erf nog bestemming “maatschappelijk” heeft. Dit terwijl een schuur op bestemming wonen normaal gesproken (met voorwaarden) vergunningsvrij kan. wachten op het definitieve bestemmingsplan heeft geen zin omdat dit in 2023 pas omgezet wordt zo geeft de gemeente aan.
Vraag is of dit klopt en wat ik moet aanhouden om het zo goedkoop mogelijk te doen.
Mvgr,
anoniemReplies:
Posted By: Guests
Date Posted: 03 Februari 2017 at 09:20
1. hoe ziet die omgevingsvergunning er uit? Ziet deze alleen op het gebruik van het bouwwerk of ook op de aangrenzende gronden. Vermoedelijk gebaseerd op artikel 4, lid 9 van hoofdstuk IV van bijlage II van de Bor. Het zou de gemeente als verkoper sieren als ze dat dan ook het gebruik van het terrein netjes heeft geregeld. (9. het gebruiken van bouwwerken, eventueel in samenhang met bouwactiviteiten die de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet vergroten, en van bij die bouwwerken aansluitend terrein,...)

2. Kun je bouwen conform artikel 2 van hoofdstuk II van bijlage II van de Bor? De planologische regels uit het bestemmingsplan zijn dan niet van toepassing. Enige struikelblok kan de intepreatie van het begrip erf vormen. Een erf is een stuk grond dat direct bij een woning ligt en is ingericht ten dienste van het gebruik van die woning. Soms verbiedt het bestemmingsplan of de beheersverordening de inrichting van een stuk grond als erf. Dit is vaak het geval bij bestemmingen als 'bos', 'agrarisch', 'landschappelijke waarden', 'natuur' of 'duingebied'. De gemeente zou deze lijn kunnen volgen maar als het feitelijk is ingericht als erf bij de vergunde woning is dat erg ver gezocht.


Posted By: dvdruit
Date Posted: 03 Februari 2017 at 10:07
Dit is een deel van de omgevingsvergunning:

Het gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat: 1. de locatie van het plan in het bestemmingsplan “Dorpskernen” valt en hierin de bestemmingen “Maatschappelijk” en “Waarde-Archeologie-8” heeft. 2. het plan in strijd is met de regels van het bestemmingsplan, omdat in artikel 10.1 is bepaald dat de voor ‘Maatschappelijk’ aangewezen gronden bestemd zijn voor maatschappelijke en culturele en vergelijkbare voorzieningen. 3. de strijdigheid inhoudt dat de school bewoond gaat worden en de schoolwoning als burgerwoning wordt aangemerkt. 4. het plan in overeenstemming is met de bestemming “Waarde-Archeologie-8”, omdat er geen sprake is van bouwactiviteiten. 5. er binnen het bestemmingsplan geen mogelijkheden zijn om af te wijken. 6. op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2° van de Wabo, in combinatie met artikel 4, lid 9, van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, wij af kunnen wijken van het bestemmingsplan voor wat betreft het wijzigen van het gebruik van bouwwerken. 7. er aanleiding is om de afwijking te verlenen omdat: a. ons college op 24 augustus 2016 heeft besloten in te stemmen met de herontwikkeling van de voormalige school en schoolwoning tot 8 koopwoningen; b. de schoolwoning om die reden niet langer als bedrijfswoning aangemerkt wordt, maar als zelfstandige woning; c. er privaatrechtelijk geen belemmeringen zijn. 8. na het afwegen van alle belangen het verlenen van de afwijking voor deze aanvraag gerechtvaardigd is. 9. tegen dit plan in planologisch opzicht geen bezwaar bestaat.


Posted By: Juliëtte Zwinkels
Date Posted: 06 April 2017 at 16:11
U hebt een schoolwoning gekocht waarvoor met de kruimelregeling een vergunning is verleend om deze voor wonen te gaan gebruiken. De kruimelregeling geeft aan dat het gebruik wordt toegestaan voor het gebouw en de omliggende grond die nodig is om dat gebruik mogelijk te maken. Ook de tuin mag derhalve worde gebruikt als tuin bij een woning.

Helaas werkt de vergunning alleen voor het gebruik van de (bestaande) gebouwen. De bestemming is nog geen Wonen geworden. Vergunningvrij een bijgebouw bij een woning bouwen is alleen toegestaan als deze binnen de bestemming past, en in uw geval is de bestemming nog niet aangepast naar Wonen. Hierdoor zou alsnog een vergunning tot wijziging van de bestemming aangevraagd moeten worden. Dit is een buitenplanse afwijking, dus het gaat dan om een lange procedure van 6 maanden.

Hiervoor zijn in het algemeen ook hoge leges verschuldigd. Dit is inderdaad een tegenvaller, nadat het gebruik van de woning via de snelle procedure geregeld kon worden. Voordeel is dat, als de bestemming eenmaal gewijzigd is, het bijgebouw vergunningvrij gebouwd kan worden. Daarvoor zijn dan dus geen leges verschuldigd.


Posted By: Guests
Date Posted: 19 April 2017 at 18:45
Uit het bericht maak ik op dat mogelijk alleen een vergunning om af te wijken van het bestemmingsplan voor de woningen is verleend (2.1 lid 1 onder c Wabo)
Ik neem aan dat er ook bouwkundige aanpassingen moeten worden gedaan om van de school acht woningen te maken (brandcompartimentering, keukens, douches, toiletten).
Het lijkt me dat dit ook vergunningplichtig is voor bouwen (art 2.1 lid 1 onder a Wabo.) Is er ook een vergunning voor bouwen verleend?

Verder klopt het dat er in een afwijkende bestemming lastig vergunningvrij kan worden gebouwd. Ondanks de afwijking van het bestemmingsplan voor wonen blijft de onderliggende bestemming (school, maatschappelijk oid) namelijk gelden.

Het was netter geweest als de gemeente meteen de bestemming had gewijzigd, of vooraf uitdrukkelijk had gewaarschuwd voor complicaties met vergunningvrije bouw.Print Page | Close Window

Forum Software by Web Wiz Forums® version 11.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2015 Web Wiz Ltd. - http://www.webwiz.co.uk